چشم انداز و استراتژیها

چشم انداز توسعه خوشه نشان مي دهد که خوشه طي 3 ، 5 و يا 10 سال آينده در چه موقعيتي قرار خواهد گرفت و داراي چه ويژگي هاي کليدي بوده و آرمان ها و علايق ذينفعان طي اين مدت چه خواهد بود. بنابراين با توجه به اين توضيحات ، چشم انداز خوشه صنعتي فرش دستبافت و گليم نقش برجسته استان ايلام بقرار زير خواهد بود :

"پيشگام در توليد فرش دستبافت و گليم نقش برجسته تحت برند معتبر با قيمت رقابتي در بازارهاي سراسر کشور و حضور فعال در بازارهاي بين المللي در سال1397"


- افزايش توليد و فروش محصولات حداقل به ميزان دو برابر ظرفيت فعلي ( بطوريکه ميزان توليد گليم نقش برجسته به شش هزار متر و فرش دستبافت به چهارده هزار متر مربع برسد ).
- کسب حداقل 30 درصد سهم بازار داخلي گليم نقش برجسته. 
- کسب حداقل 5 درصد سهم بازار داخلي فرش دستبافت.
- افزايش سطح متوسط سود آوري به ميزان 35 درصد به ازاي هر واحد توليدي فرش 
- افزايش سطح متوسط سود آوري به ميزان 60 درصد به ازاي هر واحد توليدي گليم 
لذا با توجه به موضوعات استراتژيک مرتبط با خوشه و جهت دستیابی به چشم انداز ، مد نظر قرار دادن استراتژي هاي اصلي زير علاوه بر استراتژي عمومي ضروري است :

أ‌. توسعه بازار ب‌. تامين مواد اوليه ت‌. توليد با کيفيت و استاندارد