خوشه های استان ایلام

با بررسی اسناد ملي،گزارش مزيت هاي نسبي بخشي و فرابخشي استانی، سند چشم‌انداز و سند ملي توسعه اقتصادي-اجتماعي و فرهنگي، سند توسعه شهرستانهاي استان، سياست هاي كلي اشتغال و سرمايه گذاري استان و با استفاده از اطلاعات مستخرجه از فرم های استاندارد سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور (بر اساس مدل یونیدو) ، تحليل نظرات و ديدگاه هاي خبرگان و دست اندركاران توليد و صنعت استان شامل افراد با سابقه مديريت صنعت،مديران ارشد قبلي و فعلي سازمان صنايع، شركت شهركها، سازمان تعاون، سازمان جهاد كشاورزي، صنايع دستي و ... عمده زمينه هاي كسب و كار داراي اولويت استان بقرار زير مشخص گردید:

"زراعت،دام و طيور،زنبور داري،پرورش ماهي و آبزيان، گياهان خوراكي و داروئي و دانه هاي روغني و صنعتي در بخش کشاورزي؛ تجارت،آموزش و گردشگري و توريسم در بخش خدمات ؛ صنايع پايين دستي پتروشيمي،صنايع تبديلي و فرآوري،محصولات غذايي و انواع آشاميدني‌ها، محصولات كاني غيرفلزي،توليد فرش دستبافت و گليم نقش برجسته، ساخت منسوجات و صنايع چوب و استخراج معادن بيتومين در بخش صنعت و معدن".

اما با توجه به مدل توسعه ای خوشه های کسب و کار و معيارهای مهمی همچون توان توليدی ، توان اشتغالزايي ، توان صادراتي ، توسعه پذيري ، تعميم پذيري تجربيات در ساير کسب و کارها و قدمت ؛ کسب و کارهای زیر قابلیت توسعه در قالب مدل خوشه های کسب و کار را داشتند که در برنامه های شرکت شهرکهای استان ایلام قرار گرفتند :

اولویت اول: خوشه کسب و کار فرش دستبافت و گلیم نقش برجسته

اولویت دوم: خوشه کسب و کار دام و طیور

اولویت سوم: خوشه کسب و کار مواد لبنی

اولویت چهارم: خوشه کسب و کار شیلات (پرورش ماهی گرم آبی و سرد آبی)

اولویت پنجم: خوشه کسب و کار تولید عسل (انگبین)

لازم به ذکر است با حمایت سازمان صنایع کوچک کشور و شرکت شهرکهای صنعتی استان، اجرای برنامه توسعه خوشه فرش دستبافت و گلیم نقش برجسته استان توسط جهاد دانشگاهی استان ایلام از خرداد ماه 1392 در حال اجراست.