مقالات

نقش فرش در اقتصاد ایران و الگوی صادرات آن

بررسی عوامل تاثیرگذار شغلی بر روی دستگاه اسکلتی عضلانی بدن کارگران رفوکار فرش به روش PLIBEL

آشنایی با شیرکی پیچ یکی از زیراندازهای سنتی و ارزشمند کشور

بهره وری در تولید صنعت فرش دستباف

برنامه ریزی استراتژیک برای صنعت فرش کشور در آستانه عضویت در WTO با استفاده از ماتریس SWOT

بررسی نظام تولید و توزیع فرش دستباف به منظور ارائه راهکار مناسب با تکیه بر تبدیل نظام فشاری (PUSH)به نظام کششی(PULL)

بررسی اهمیت شناسایی برند به عنوان دارایی نامشهود

نقش و جایگاه دست بافته های استان ایلام (با تمرکز بر گلیم نقش برجسته در معیشت پایدار خانوار روستایی)

بررسی تاثیر تبلیغات رسانه ای و غیر رسانه ای بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری (مطالعه موردی برند پارس خزر)

نقشه راه کانون هماهنگی دانش و صنعت فرش

بازاریابی صادراتی فرش دستباف ایران: بررسی عوامل موثر و آسیب شناسی

برندسازی در خوشه های کسب و کار با تکنیک طوفان مغزی و دلفی مطالعه موردی(خوشه کفش ماشینی کلانشهر قم)

تحلیلی بر وضعیت فرش دستباف کشور در بازارهای جهانی