اولویت های سرمایه گذاری

رديف

زمینه سرمایه گذاری

تعداد

واحد

تعداد اشتغال مستقيم پيش بيني شده (نفر)

ميزان اعتبار

جهت هر واحد

(ميليارد ريال)

شهرستانهاي مورد نظر

1

طراحي و نقشه

10

50

1

کلیه شهرستانها

2

رنگرزي

3

30

0.4

ايلام –ايوان-آبدانان

3

بسته بندي

3

30

1

ايلام- ايوان –دره شهر

4

خدمات بازار و بازاريابي

(خريد ، فروش و صادرات )

3

30

1

ايلام- دره شهر- دهلران

5

مرکز تحقیقات بازاریابی ، پايش بازاروتجارت الکترونيک

1

10

0.4

ايلام

6

پرداخت فرش و گليم

3

30

1

ايلام- بدره- دره شهر

7

چله کشي

10

50

0.4

کلیه شهرستانها

8

تامين مواد اوليه و تجهيزات

10

50

0.6

کلیه شهرستانها

9

مجتمع هاي توليد فرش دستبافت (با اولويت فرش ابريشم)

10

100

1

کلیه شهرستانها

10

مجتمع هاي توليد گليم

نقش برجسته

10

100

0.7

کلیه شهرستانها

11

کارگاه تولید تابلو فرش

10

100

1

کلیه شهرستانها

12

عاملیت فروش محصولات

10

50

0.4

کلیه شهرستانها